DMKs ordningsföreskrifter för
hamnarna vid Källhagen och Hundudden

1.
Stadgarna § 15 mom. 1-5

I anslutning till klubbens stadgar meddelar styrelsen följande ordningsföreskrifter. Underlåtenhet att följa dessa föreskrifter eller efterkomma varvschefernas tillsägelser kan enligt stadgarna § 4 mom. 3 medföra uteslutning ur klubben.

2.
Tillsyn

För ordning inom hamnområdena ansvarar hamnkaptenerna. Medlemmar är skyldiga att följa de föreskrifter och anvisningar som lämnas av hamnkaptenerna.

3.
Placering

Båtarnas placering i hamnarna bestämmes av 1:e hamnkapten.

4.
Förtöjning

Förtöjningsmaterielen ska ha av hamnkapten godkända dimensioner och kvaliteter.

För bojförtöjning gäller: Linan mellan båt och boj ska vara försedd med fastsplitsat kaus och merxhake. Mellan båt och ponton ska varje båt ha minst två linor med fastsplitsade kaus och fjädrar. Fjädrarna ska vara fästa i pontonens moringar med schacklar. Varje lina till pontonen ska dessutom vara försedd med säkerhetskätting mellan linans kaus och pontonens moring. Av hamnkaptenerna kan annan fjädrande utrustning godtas. Förtöjningslinorna ska alltid vara väl sträckta. Stora förändringar kan ske då vattenståndet ändras. Medlemmar med bryggplats ska efter avslutad säsong själv ombesörja borttagning av bryggfjädrar.

För bomförtöjning gäller: Båten förtöjs med 4 linor i båtbommarnas förtöjningsöglor. Varje lina ska vara försedd med förtöjningsfjäder typ ”Horda” eller liknande. Båten förtöjs så att den med sträckta linor (fjädrarna fortfarande i vila) ligger ca 40 cm från bryggan och med lika stort avstånd till bom på bägge sidor.

5.
Fendertar

Bojförtöjd båt ska ha fendertar på båda sidor. Fendertantal och dimensioner ska noga avpassas i förhållande till båtens storlek. Båten ska vara försedd med minst tre fendertar på varje sida.

6.
Standert

Medlem, som utnyttjar hamnplats, ska ha sin båt försedd med klubbens standert väl synlig uppsatt på gösstake/mast eller dylikt.

7.
Hastighetsbegränsning

Hastigheten inom och i närheten av hamnområdet får ej överskrida 5 knop.

8.
Spillolja och sopor

Spillolja ska hällas i härför avsett kärl, som finns vid varvet Hundudden. Båtägare är skyldig att se till att båten ej läcker olja som kan förorena i hamnarna. Sopor och dylikt får inte lämnas kvar i hamnen.

9.
Grindar och nycklar

Efter in- och utpassering ska grindarna låsas. Nycklar tillhandahålls av nycklar hamnkaptenen eller kassören. Utlåning eller tillverkning av dubblettnycklar får ej ske utan hamnkaptenens medgivande. Nycklar ska vid utträde ur klubben återlämnas.

10.
El/batterier

Anslutning till 220 V-utrustning får endast användas vid reparations- och underhållsarbeten ombord. Laddning av batterier får endast ske under båtägarens övervakning.

11.
Båtbyte

När du byter båt ska du inhämta tillstånd från både hamnkapten och varvschef. Det gäller oberoende storlek på nya båten. Samtidigt ska du via mail informera kassör så att rätt båt finns i DMKs register.

Information

  • Alla båtar som ligger vid DMKs anläggningar skall vara sjödugliga, gäller både hamn och varv.
  • Plats får ej uthyras eller utlånas av båtägare/medlem i DMK till annan båt/båtägare.

12.
Sjösättning/upptagning

Båtägare som har hamnplats på Hundudden har inte tillträde till bryggan förrän sista sjösättningen är klar runt ca kl 17.00. Detta gäller även de som inte har vinterförvaring på DMK´s varv.

Vid upptagning skall båt som ligger på Hundudden utan uppmaning flyttas Fredag innan första upptagning senast kl 17.00.

Kontakta hamnkapten för plats i Källhagen detta gäller även de som har båten någon annanstans vintertid.

Vid ankomst före första sjösättning ska båten läggas i Källhagen.

13

Användning av landström / el vid hamn och varv. Landström – en stor korrosionsfara

El får vara inkopplad vid underhåll och städning i båt.  Kupévärmare / elelement och liknade är ej tillåtet.  Båtägare ska vara vid eller i sin båt när strömmen är inkopplad.

Att lämna båt eller att under långa perioder ha landström inkopplat ger korrosionsskador på motorer och drev.  Dessutom ökar klubben kostnader.

14
Övrigt

Klubbrum och pontoner får ej användas som upplagplats för privata tillhörigheter såsom mopeder, cyklar och jollar. Allt förtöjningsgods ska tas om hand av båtägare inför upptagning. Det ska inte finnas tampar som hänger i vattnet från bommar eller bryggor under vinterperioden.

Miljöregler – avfall