Miljö

DMK målsättning är att aktivt bidra till att värna om våran miljö. Som ett exempel har vi en ny anläggning vid vår hamn i Hundudden för toatömning. Vi tar del av myndigheter och aktuell lagstiftning.DMK investera i miljöarbete för att hållbart båtliv.

DMK:s Miljöregler och avfallsplan, pdf
Giftfri båtbotten
DMKs miljöpolicy PDF

DMKs Miljöpolicy.
Syfte och mål.

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåts klubb (DMK) är en ideell förening som har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och
åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön.

Båtklubbens unika och attraktiva läge i Djurgårdsbrunnsviken i centrala Stockholm, gör att Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåts klubb
och dess medlemmar har ett särskilt ansvar och ska anamma en hög ambitionsnivå avseende miljöförbättrande åtgärder.

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåts klubb och dess medlemmar ska:
sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.

  • efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid
    omhändertagande av avfall.
  • sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att DMK:s ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska
    få genomslag.
  • verka för ökad sopsortering i en utsträckning som är miljömässigt motiverad. DMK:s miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Som medlem i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåts
klubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande mer konkreta miljöregler.

Avgränsning

DMK:s miljöpolicy och miljöregler syftar till att särskilt värna om den känsliga naturmiljön inom de mark- och vattenområden som klubben
disponerar i Djurgårdsbrunnsviken och Hundudden.
Klubbens och medlemmarnas miljöansvar sträcker sig även till att omfatta övriga vattenområden i Mälaren samt Stockholms skärgård.

DMK:s Miljöpolicy s0m pdf-fil

Information från Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen

Miljöförvaltningen vill härmed informera er som båtklubb i Stockholms stad. Det är mycket viktigt att ni läser informationen samt samtliga bilagor noggrant och förmedlar informationen till alla båtägare. Bifogat finns en broschyr som är framtagen av miljöförvaltningen i Stockholms stad och heter ”Ett hållbart båtliv för alla”. Broschyren innehåller gällande regler, krav och praktiska tips för er som båtklubb och även båtägare.

Vidare finns det en skrivelse från Länsstyrelsen som innehåller information om kemikalier (varav många ingår i båtprodukter), en skrivelse från Arbetsmiljöverket om skydd vid arbete med kemikalier (praktiska tips) samt information om LOVA-bidrag som går att söka från Länsstyrelsen för att sanera sin båtbotten.

Vidare vill miljöförvaltningen informera om vikten att använda personskydd och skydd för omgivningen vid alla former av arbeten på båtar där kemikalier är inblandade, exempelvis målning, förbättringsarbeten, skrapning, sanering av båtbottnar och dylikt. Många av dessa kemikalier är mycket giftiga, vissa är hormonstörande och indikationer finns på att dessa kan föras vidare till flera generationer framåt om man utsätts för dessa.
Därför är det av mycket stor vikt att alla båtägare skyddar sig mot dessa kemikalier. Lämpligt skydd kan vara heltäckande mask (med andningsskydd), andningsmask, heltäckande kläder, handskar och dylikt. För exakt information om vilken skyddsutrustningen som är lämplig kan ni kontakta Arbetsmiljöverket. Det finns även flera föreskrifter och rekommendationer om kemisk arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Det är även viktigt att skydda miljön vid underhållsarbeten, exempelvis genom att täcka in båten sidor och undersida där risk för spill och läckage finns.
Vidare vill miljöförvaltningen förmedla nyheten om att miljöförvaltningen kommer att mäta metallinnehåll på båtbottnar på båtklubbar i Mälaren i syfte att kontrollera om båtarna är målade med biocidfärg. Projektet kommer att pågå under en treårsperiod. Båtbottnar målade med biocidfärger som innehåller tributyltenn (TBT), koppar och zink är en signifikant källa till dessa ämnens förekomst i sediment, mark och vatten. Tributyltenn är förbjudet i båtbottenfärger på fritidsbåtar sedan 1989 medan koppar och zink är förbjudna att använda på båtar i Mälaren.

Det är alla medlemmars skyldighet att följa miljöförvaltningens direktiv och gällande lagstiftning.
Läs igenom vad som gäller i vår båtklubb. Läs DMK:s miljöpolicy som du hittar här till höger