DMKs ordningsföreskrifter för
varvsområdet vid Hundudden

1.
Stadgarna § 15 mom. 1-5

I anslutning till klubbens stadgar meddelar styrelsen i följande ordningsföreskrifter. Underlåtenhet att följa dessa föreskrifter eller efterkomma varvschefernas tillsägelse kan enligt stadgarna § 4 mom. 3 medföra uteslutning ur klubben.

2.
Tillsyn

För ordningen inom varvsområdet samt användningen av funktionsdugligheten av klubbens anläggningar ansvarar varvscheferna. Medlemmar är skyldiga att följa de föreskrifter och anvisningar som lämnas av varvscheferna.

3.
Sjösättning/upptagning

För sjösättning / upptagning av båtar ansvarar fungerande varvschef som även bestämmer båtarnas placering på varvet. Båtägare är skyldig att vara behjälplig med samtliga båtar under hela det arbetspass som egen båt sjösättes eller upptages. Varvschef har rätt att vägra upptagning av båt som på grund av storlek, vikt eller skrovform bedömes medföra risker för medlemmar och slipmaterial. Varvschef äger ej rätt att upptaga båt för vilken varvshyra eller försäkring ej erlagts.

4.
Tillfällig sjösättning/upptagning

Tillfällig sliptagning vid annan tidpunkt än ordinarie dag får om ingen av varvscheferna är tillgänglig utföras av någon av slipbasarna. Namnlistor på dessa finns uppsatta på minneslistan i anslagstavlorna vid Källhagen och Hundudden.

Sliptagningen är belagd med en avgift fastställd vid årsmöte. 

5.
Uppläggning

Uppläggningssäsongen räknas som regel fr. o m september t o m. Maj månad följande år. Det åligger båtägare att under den tid båten ligger upplagd hålla snyggt och rent under och omkring densamma. Namn och telefonnummer ska väl synligt finnas angivna på båda bockarna. Senast 15 november ska båten vara väl täckt. Övertaligt täckningsmaterial skrotas efter detta datum.

6.
Avfall

Under uppläggningssäsongen ska avfall noga omhändertagas av båtägarna. Under resten av uppläggningssäsongen ska varje båtägare själv förvara och bortforsla sitt avfall från varvet.

7.
Elanläggning

Ingrepp på klubbens elmaterial får ej göras. Anslutning till elnätet får endast ske med jordade eldon. Element för uppvärmning får ej användas ej heller högeffektslampor. (I undantagsfall kan varvschef medge avsteg härifrån.)

Batteriladdning får endast ske när båtägaren är närvarande. Efter avslutat arbete ska ansluten sladd skiljas från klubbens anslutningsplint.

8.
Verktyg/maskinutrustning

Klubbens verktyg och maskinutrustning får endast användas av medlemmarna och sker på eget ansvar. Medlem som utrustning använder verktyg eller maskin ansvarar för att materielen återlämnas i samma skick som den erhölls. Vattenslang ska av den som sist använder den ovillkorligen tömmas och inläggas i den gröna containern.

9.
Båtbyte

Innan medlem säljer, byter eller anskaffar båt ska kontakt tas med såväl varvschef som hamnkapten.

10.
Renskrapning

Om öppen eld används vid renskrapning o dyl. ska båtägaren ha sin egen av försäkringsbolagen godkända brandsläckare samt fylld vattenhink inom räckhåll.

11.
Torrslipning

Torrslipning av giftiga bottenfärger får icke göras. Torrslipat damm har stor spridning och kan förorsaka andra personer skada. All slipning av sådana färger ska därför utföras som våtslipning. Mark och sidor ska täckas in.

12.
Täckningsmaterial/bockar

Före anskaffande av båtbockar samt för täckning ska kontakt tas med varvschefen som meddelar bockar vilka krav klubben ställer på denna material. Kontakta Press & Son.

13.
Vinterkontroll

Båtägare ska under uppläggningssäsongen med lämpliga kontrollmellanrum kontrollera att täckningsmaterial eller båt inte skadats. Detta krävs särskilt vid hårda vindar och stora snöfall. Klubbens funktionärer har inte skyldighet att utföra övervakning av medlemmarnas båtar, stöttning och täckning.

14.
Motorfordon

Motorfordon får ej framföras eller parkeras inom området under uppläggningssäsongen om inte varvschef lämnat särskilt tillstånd.

Miljöregler – avfall