Vakthållning i hamnarna utförs av medlemmarna under båtsäsongen

Medlem med båtplats i Källhagen ska gå två vaktpass, medlem med båtplats på Hundudden ska gå ett vaktpass. Båtägaren ansvarar för att två personer närvarar under vaktpasset.

Övernattning

Vid övernattning i båt i våra hamnar ska man anteckna sig i vaktliggaren. Anledningen är säkerhet så att vakten vet vilka som ligger över i sina båtar.

Vakttjänst vid Källhagen:

Samtliga som skall gå vakt i hamnen vid Källhagen skall boka sina två vaktpass på webben, innan den första sjösättningen.

 Källhagen. All vaktbokning sker via webben

Saknar du inloggning e-posta till medlem@dmk.nu

För de som efter sista sjösättningshelgen ännu inte antecknat sig för sina vaktpass, kommer vaktchefen att fördela ut resterande nätter. Det är varje medlems skyldighet att ta reda på vilka vaktpass han/hon fått sig tilldelade. Det är också medlemmens skyldighet att skaffa ersättare, om det visar sig att passet som han/hon tilldelats inte skulle passa.

Vakttjänst vid Hundudden:

De som har hamnplats på Hundudden antecknar sig på vaktlistan i DMK:s Klubbrum fr.o.m. mars, dock senast den 1 april, 1 natt per båt. Efter den 2:a april tilldelas vaktnätter av vaktchefen. Därefter är det medlemmens skyldighet att ta reda på vilken vakt som han blivit tilldelad och också gå den vakten.​ Om det vid första sjösättningen visar sig att det saknas vakt någon dag under veckorna 16-18, skall luckorna i första hand fyllas av de som då ligger vid bryggorna.