En kort historik

1973 flyttades det gamla klubbhuset och en ny del med tvättrum, toaletter, kökbyggdes till.

Båtliv 1975.

Klubbhusbygget i Källhagen våren 1985.

Hamnen vid St Hundudden fick y-bommar 1991.

Hunduddens nya slip klar för sjösättning -92.

Djurgårdbrunnsvikens Motorbåtsklubb är Stockholms äldsta motorbåtsklubb och en av Sveriges äldsta.

1914: När det tiotal båtägare som haft sina båtar förtöjda vid vikens gamla båtplats blev uppsagda av Kronan, slog de sig samman och inköpte deras båtbrygga med tillbehör, hyrde en ny plats lite längre bort inom Källhagen och beslöt att bilda en båtklubb under namnet Båtsällskapet Källhagen. Vid denna tid betingade en bryggplats 15 kronor för att 1919 höjas till 20 kronor.

1922 sägs hamnplatsen upp och det skulle dröja ett par år innan klubben tilläts att ha kvar sin gamla plats. Man bygger då ett par pontoner för att kunna bereda plats för nya medlemmar. En slip överlämnas av en medlem och ett spel inköpes. Klubbens namn ändras till dagens Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb.

1928 går DMK med i det nybildade Saltsjöns Motorbåtsförbund och klubben får en ny uppläggningsplats invid bron till Beckholmen vid Nannylund. Stockholmsutställningen 1930 upptog en stor del av området vid Källhagen men vållade inte klubben några problem, däremot fick man överta några bryggor och några pontoner inköptes.

1934 firar DMK sitt 20-årsjubileum och i samband med detta fastställdes en ny standert, den som gäller ännu i dag.

1937 flyttas hamnen till dess nuvarande plats nedanför Källhagen och den bensinkiosk som klubben övertog byggdes om till klubbhus. Så kom kriget 1939 med omedelbart bensinstopp. Sommaren 1940 ligger båtarna kvar i hamnen eller på den nya uppläggningsplatsen vid den gamla flyghamnen i Lindarängen. De flesta båtarna användes inte under kriget, en del såldes och medlemsantalalet sjönk.

1942 var vi bara 75 kvar. Fyra företagssamma medlemmar utrustar sina båtar med gengasaggregat och bogserar andra vid enstaka utflykter samt vid sjösättning och upptagning. Efter freden 1945 aktiveras klubbarbetet igen. Mycket har blivit försakat under krigsåren och måste repareras och återställas igen. Båtintresset stiger åter och medlemsantalet stiger åter för att 1950 vara 180 st. I samband med DMK:s 40-årsjubileum 1954 får klubben det glädjande beskedet att den kommande uppläggningsplatsen vid Hundudden beräknas bli tillgänglig hösten 1956. Men innan detta sker drabbas klubbens varv vid Lindarängen nyåret 1955 av en brand. Tyvärr förstörs ett antal båtar och tillhörande utrustning.

1956 tas det nya varvet vid Hundudden i bruk efter mycket arbete med slip, slipmaskineri, vagnar m.m.

1958 byggs det första klubbhuset på varvet och klubben närmar sig den nuvarande anläggningens utformning. Under åren förbättras hamnbelysningen och när kommunen 1973 drar fram vatten och avlopp till Hundudden flyttas det gamla klubbhuset, byggs ut med utrymmen för tvättrum, toaletter och pentry.

1980 införs obligatorisk vaktgång vardagsnätter vid Källhagen.

1984 beslutas att ett nytt klubbhus skall byggas vid Källhagen. Huset projekteras och byggs av klubbmedlemmar och invigs den 6 juni 1985. Detta år inför även obligatorisk vakthållning under alla nätter i hamnarna.

Arbetet att förbättra klubbens anläggningar pågår ständigt. Belysning på varvet och tappställen för vatten på stolparna installeras. 1990 inköps 93 st y-bommar och fyra bojar till Källhagshamnen. Varvets pontoner får bommar som monteras av flitiga klubbmedlemmar under våren 1991.

1992 renoveras slipen med ny räls, nya slipers och 60 ton makadam som underlag. Några år senare monteras bommar även på pontonernas utsida. En mindre traktor att dra slipvagnarna med kompletteras med en större med hydraulik för att underlätta hanteringen av de tyngre båtarna. En parkeringsplats med skärmtak för traktorerna och en miljöstation är våra senaste tillskott.

2014 DMK firar 100 år med middag på Restaurang Källhagen, samt en bok om DMK!

DMK är i dag en båtklubb med välutrustade hamnar och med en utmärkt uppläggningsplats. Vi har 130 hamnplatser och plats för drygt 100 båtar på varvet. Klubben har i dag god ekonomi och rimliga hamn- och varvshyror och tycker att vi väl lever upp till stadgarnas första paragraf, vilken säger att DMK:s uppgift är att främja sjösporten och verka för ett gott sjömanskap, tillförsäkra sina medlemmar en god hamn och en ändamålsenlig vinteruppläggningsplats.