Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb – Stadgar

Stadgarna är antagna vid klubbens årsmöte den 21 november 1963 samt kompletterade vid årsmöte den 23 februari 1972 och vid årsmötet den 24 februari 1983 samt vid årsmötet den 11 mars 1998. Vid årsmötet den 13 mars 2002 antogs nedanstående omarbetade stadgar. Önskar du se årsmötesprotokoll vänd dig till styrelsen.

§ 1.
Klubbens ändamål

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb (DMK), som bildades 1914, är en allmännyttig ideell förening för motorbåtsägare. Den har till ändamål att främja båtsporten, verka för ett gott sjömansskap samt i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen. Klubben har hamn- och varvsanläggningar vid Källhagen och Hundudden på Djurgården i Stockholm.

§ 2.
Medlemskap

Mom. 1 Klubbens medlemmar betalar årlig medlemsavgift, förutom hedersmedlemmar och ständiga medlemmar, som är befriade från årlig medlemsavgift.

Mom. 2 Person som ansöker om medlemskap på av styrelsen fastställt formulär kan antas till medlem. Ansökan bör vara försedd med en personlig referens. Sökanden ska sedan den anmält intresse om medlemskap tillställes klubbens stadgar samt ordningsföreskrifter. Medlem kan till styrelsen skriftligen meddela att han avstår sitt medlemskap, men stödjer klubben genom att bli klubbsupporter.

Mom. 3 Styrelsen beslutar, sedan ansökan inkommit om medlemskap beviljas den sökande. Den sökande ska snarast skriftligen underrättas om styrelsens beslut varvid klubbens introduktionsbrev och medlemskort bifogas. Mom. 4 Person som tillhört klubben i minst 25 år som medlem och som dessutom uppnått 60 års ålder utses till ständig medlem.

Mom. 4 Person som tillhört klubben i minst 25 år som medlem och som dessutom uppnått 60 års ålder utses till ständig medlem.

Mom. 5 Person som särskilt främjat klubbens intressen eller bidragit till höjandet av dess anseende, gynnat dess utveckling eller i övrigt gjort klubben tjänster, kan av klubben vid årsmötet utses till hedersmedlem.

Mom. 6 Förslag om utnämnande av hedersmedlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Styrelsen till- eller avstyrker detsamma. Beslut fattas vid årsmötet genom sluten omröstning. För att beslutet ska gälla erfordras två tredjedels majoritet.

§ 3.
Medlems förpliktelser m m

Mom. 1 Medlem, som nyttjar klubbens hamnar eller varv har arbetsplikt och är därmed skyldig att delta i sådana arbeten för hamnarnas respektive varvets iordningställande eller underhåll som beslutas av styrelsen.

Mom. 2 Styrelsen äger rätt att befria medlem från arbetsplikt. Ansökan om befrielse ska vara skriftlig.

Mom. 3 Bestämmelserna i mom. 1 och 2 gäller även vakthållning.

§ 4.
Medlems utträde eller uteslutning

Mom. 1 Medlem som önskar utträda ur klubben, ska personligen underrätta styrelsen.

Mom. 2 Medlem som ej betalt fastställda avgifter inom föreskriven tid, skall betala förseningsavgift som fastställs av årsmötet. Vid återkommande betalningsförseningar kan sådan medlem av styrelsen fråntas plats i klubbens anläggningar och/eller av styrelsen föreslås uteslutas ur klubben.

Mom. 3 Medlem som skadar klubbens anseende eller uppenbart bryter mot av myndigheter utfärdade anvisningar och regler för sjöfarten kan uteslutas ur klubben. Uteslutning kan även ske av medlem som uppsåtligen bryter mot av klubben fattade beslut eller utfärdade ordningsföreskrifter eller på annat sätt motverkar klubbens syften. Beslut härom fattas vid allmänt möte, sedan styrelsen behandlat ärendet och fattat beslut om att föreslå medlems uteslutning. Ifrågavarande medlem ska skriftligen kallas dels till det styrelsemöte, dels till det allmänna möte där frågan om uteslutningen ska behandlas. För att uteslutningsbeslut ska vara giltigt erfordras att minst två tredjedels majoritet biträder utslutningen.

Mom. 4 Uteslutning enligt § 4 mom. 2 och 3 ska rapporteras till Saltsjön-Mälarens BåtFörbund (SMBF). Medlem som uteslutits vid klubbmöte och inte anser sig kunna godta dess beslut kan överklaga detta hos SMBF inom tre veckor.

Mom. 5 Avgången eller utesluten medlem äger inte rätt att återfå av honom/henne inbetalda avgifter.

§ 5.
Avgifter, hyror, försummelseavgifter och förseningsavgifter

Mom. 1 Nyantagen medlem betalar en inträdesavgift vars storlek bestämts av årsmötet. Även före detta medlem som önskar återinträde i klubben ska betala inträdesavgift.

Mom. 2 Medlemsavgift betalas av varje medlem. Årsmötet bestämmer avgiftens storlek.

Mom. 3 Hedersmedlem och ständig medlem är befriad från medlemsavgift.

Mom. 4 För båt liggande i klubbens hamnar eller på dess varv betalas avgift enligt taxa, som fastställs av årsmötet.

Mom. 5 Avgiften ska vara klubben tillhanda senast på den dag som beslutats av årsmötet. För nytillträdda platser ska avgiften vara klubben tillhanda senast två veckor efter det att medlemmen anvisats plats.

Mom. 6 Medlem som inte infunnit sig eller inte satt ersättare i sitt ställe, när han av styrelsen kallats att utföra arbete som stadgas i § 3 mom. 1, ska för varje gång betala försummelseavgift med belopp som fastställts av årsmötet. Inbetalning av försummelseavgift ska ske inom 30 dagar efter det att styrelsen meddelat beslut i ärendet. Om medlem har invändningar mot försummelseavgiften skall dessa framföras skriftligen till styrelsen innan betalningstidens utgång.

Mom. 7 Medlem är även skyldig att betala förseningsavgift vid försenad betalning, enligt gällande villkor beslutade på årsmöte.

§ 6.
Styrelse och dess åligganden samt revisorer

Mom. 1 Klubbens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst åtta och högsta tolv personer i följande tio funktioner: ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör, hamnkapten, vice hamnkapten, varvschef, vice varvschef och övriga ledamöter. Styrelseledamöterna väljs vid årsmötet direkt till sina poster enligt följande:

Styrelseledamöterna väljs vid årsmötet direkt till sina poster enligt följande:

vid jämna årtal:
– varvschef
– vice hamnkapten
– vice ordförande
– sekreterare
– vice kassör
– övriga ledamot 1

vid ojämna årtal
– hamnkapten
– vice varvschef
– ordförande
– vice sekreterare
– kassör
– övriga ledamot 2

Mom. 2 Två suppleanter för styrelseledamöterna väljs vid årsmötet för en tid av ett år.

Mom. 3 För att styrelsen ska vara beslutsmässig erfordras att minst fem ledamöter är närvarande och minst fem ledamöter är eniga om beslutet. Då fler än fem ledamöter är närvarande gäller vid lika röstetal den uppfattning som biträdes av ordföranden.

Mom. 4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst en gång per kvartal. Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden och har där yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt då styrelsen är fulltalig. Vid styrelsesammanträde förs protokoll.

Mom. 5 För granskning av styrelsens förvaltning ska finnas två revisorer jämte två suppleanter för dessa. De väljs vid årsmötet för en tid av två år på så sätt att en revisor och en suppleant väljs varje år. Vid dessa val äger styrelsen ej rösträtt.

§ 7.
Sekretariat, funktionärer och kommittéer

Mom. 1 Vid årsmötet väljs på förslag av styrelsen följande funktionärer för ett år: vaktchef / Källhagen, vice vaktchef / Källhagen, vaktchef / Hundudden, vice vaktchef / Hundudden, mätningsmän, klubbmästare, vice klubbmästare. Instruktion för funktionärerna fastställs av styrelsen. Vid ytterligare behov av funktionärer äger styrelsen rätt att tillsätta dessa.

Mom. 2 Vid årsmötet ska även en valberedning tillsättas, bestående av en sammankallande och två ledamöter, med uppgift att förbereda val av styrelseledamöter och funktionärer vid kommande årsmöte. Valberedningen väljs bland icke styrelsemedlemmar.

§ 8.
Räkenskaper och revision

Mom. 1 Klubbens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna ska vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast den 5 februari året därpå.

Mom. 2 Revisorerna ska minst en gång årligen granska klubbens räkenskaper. Revisorerna ska dessutom vid årsmöte avge berättelse över årets förvaltning samt ska till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen under det gångna året.

§ 9.
Årsmöte och klubbmöte

Mom. 1 Följande klubbmöten ska hållas under året, årsmöte i mars samt ett klubbmöte i november. Vid klubbmötet i november ska valberedningen presentera kandidatlista för de val som ska förrättas vid årsmötet och styrelsen presentera förslag till budget för kommande år.

Mom. 2 Förslag till beslut som ska fattas vid klubbmöte ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 februari för behandling på årsmöte i mars respektive 1 oktober för behandling på klubbmötet i november.

Mom. 3 Extra klubbmöte hålls då styrelsen så beslutar eller vid skriftlig begäran från minst tio medlemmar till ordföranden med angivande av vilket eller vilka ärenden som de önskar få behandlade.

Mom. 4 Vid klubbens möten leds förhandlingarna av en ordförande som väljs vid klubbmötet.

Mom. 5 Kallelse till klubbmöte ska ske skriftligen senast 14 dagar före mötet. I kallelsen ska de ärenden som kommer att behandlas vara angivna.

Mom. 6 Endast klubbens medlemmar äger rätt att närvara vid klubbens möten. Undantag kan beslutas vid respektive mötes början.

Mom. 7 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna.

2. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade till mötet.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

4. Justering av röstlängden genom räkning av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

5. Föredragning av protokollet från föregående klubbmöte.

6. Föredragning av årsberättelsen.

7. Föredragning av revisionsberättelsen.

8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Förslag till disposition av eventuellt uppkommet resultat under verksamhetsåret.

10. Föredragning av inkomna propositioner och motioner

11. Beslut om arvoden och kostnader.

12. Val av styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå samt kompletteringsval i händelse av vakanser.

13. Val av två styrelsesuppleanter för ett år.

14. Val av en revisor och en suppleant i stället för dem som är i tur att avgå. Vid val av revisorer äger styrelsen ej rätt att delta.

15. Val av valberedning för ett år. Vid val av valberedning får styrelseledamot ej utses.

16. Val av mätningsmän för ett år.

17. Val av klubbmästare och vice klubbmästare för ett år.

18. Val av ledamöter i stadgeenliga kommittéer för ett år.

19. Föredragande av budgetförslag.

20. Fastställande av inträdes- och årsavgifter samt förfallodag för årsavgift.

21. Fastställande av hamn- och varvsavgifter samt förfallodagar för dessa.

22. Fastställande av slipavgifter.

23. Fastställande av försummelseavgifternas storlek för det kommande verksamhetsåret.

24. Fastställande av förseningsavgift vid sen betalning.

25. Fastställande av budget.

26. Övriga frågor.

§ 10.
Val och rösträtt m m

Mom. 1 Val av klubbens styrelse, revisorer, och funktionärer sker vid årsmötet. Då så anses lämpligt kan samma person väljas till mer än ett uppdrag. Antalet styrelseledamöter får dock aldrig understiga åtta personer.

Mom. 2 Varje medlem äger en röst. Klubbsupporter har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

Mom. 3 Vid omröstning gäller enkel majoritet utom i de fall då därom är särskilt stadgat. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Mom. 4 Om sluten omröstning begärs ska sådan företas. Vid lika röstetal ska lottning fälla utslaget.

Mom. 5 Endast medlemmar, som betalat förfallna avgifter och som enligt stadgarna fullgjort sina skyldigheter till klubben äger rätt att delta i val och omröstningar.

Mom. 6 Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

Mom. 7 Klubbmötet är beslutsmässigt då minst femton medlemmar är närvarande vid mötet.

§ 11.
Protokoll

Vid möte förs protokoll. Protokoll fört vid klubbmöte justeras så snart det kan ske av ordföranden och de därtill utsedda justeringsmännen. Justerat protokoll ska finnas tillgängligt i klubbhuset vid varvet senast tre veckor efter klubbmötet.

§ 12.
Båtar och deras registrering m.m.

Mom. 1 Medlem som byter sin båt mot annan båt ska omgående lämna uppgifter till styrelsen för revidering i båtregistret. Skriftlig ansökan ska även lämnas till varvschef och hamnkapten för prövning av intagning av den nya båten till varv eller hamn.

Mom. 2 Övergår i klubbens båtregister registrerad båt till annan ägare, ska detta ofördröjligen anmälas till styrelsen.

Mom. 3 Ansökan om båtplats i klubbens hamnar eller på varvet ska göras skriftligen till styrelsen. Tilldelning av båtplats sker i den ordning styrelsen beslutar. Rätten till hamn- eller varvsplats är personlig och får därför ej överlåtas till annan person utan att styrelsen lämnat skriftligt medgivande. Anmälan om att medlem önskar behålla hamn- eller varvsplats ska vara styrelsen tillhanda före den 1 april respektive den 1 augusti.

Mom. 4 Medlem äger ej rätt att disponera plats i klubbens hamnar eller på dess varv för mer än en båt. Efter skriftlig begäran kan dock styrelsen bevilja temporär dispens. Jolle eller annan mindre farkost får vinterförvaras under det i klubben inregistrerade fartyget.

§ 13.
Klubbens standert och emblem

Mom. 1 Klubbens standert är trekantig och utförd i samma blå färg som den svenska flaggan. På standerten är anbringat ett ankare omgivet av bokstäverna DMK, allt i vit färg eller av vitt material enligt fastställd modell.

Mom. 2 Klubbens standert ska föras av i klubben inregistrerad båt samt vid klubbens hamnar, varv och samlingsställen. Medlem äger rätt att hissa klubbens standert även i land.

Mom. 3 Klubbmedlem är skyldig att i klubbens hamnar föra klubbens standert. Komplettering med märke (dekal) med bild av klubbens standert i fastställd modell får göras. Märket får även fästas på klubbmedlems jolle, bil eller annan utrustning.

Mom. 4 Klubbens mössmärke utgörs av ett förgyllt ankare med bokstäverna DMK omgivna av en lagerkrans, allt utfört i guldbrodyr på svart botten enligt fastställd modell.

§ 14.
Förtjänsttecken

Mom. 1 Klubbens förtjänsttecken, instiftat vid årsmötet 1949, tilldelas medlem som genom förtjänstfullt arbete inom klubben främjat dess intressen eller genom särskild insats till klubbens bästa eller genom berömvärd handling gjort sig förtjänt av denna hedersbetygelse. Beslut om utdelning av förtjänsttecken fattas av styrelsen.

Mom. 2 Klubbmedlem, som kallats till hedersmedlem, tilldelas samtidigt förtjänsttecknet.

Mom. 3 Förtjänsttecknet utgörs av ett med fem millimeter på längd och bredd förstorat klubbmärke med klubbens emblem omgivet av en lagerkrans i guld.

Mom. 4 Förtjänsttecknet överlämnas om möjligt till medlemmen på årsfest eller vid allmänt sammanträde.

Mom. 5 Medlem, som tilldelats förtjänsttecknet, äger rätt att föra klubbstandert av utförande som överensstämmer med förtjänsttecknet.

§ 15.
Ordningsföreskrifter

Mom. 1 Klubbmedlem som har sin båt liggande på varvet eller i klubbens hamnar är skyldig att tillse att båten är i gott, prydligt och manöverdugligt skick samt noga följa de av klubben utfärdade ordningsföreskrifterna.

Mom. 2 Klubbmedlem som har sin båt liggande i klubbens hamnar eller på klubbens varv är skyldig att hålla båten försäkrad för sliptagning och ansvarsfrihet. Båten ska vara utrustad med godkänd brandsläckare och i övrigt uppfylla försäkringsbolagens säkerhetskrav.

Mom. 3 Hamnkapten ansvarar för tillsyn av klubbens hamnar med biträde av vice hamnkapten. Instruktion för hamnkapten och ordningsföreskrifter för hamnarna utfärdas av styrelsen. Klubbmedlem är ovillkorligen skyldig att rätta sig efter gällande ordningsföreskrifter och de tillsägelser som meddelas av hamnkapen eller vice hamnkapten. Detta gäller såväl personligt uppträdande som båtutrustning (jfr mom. 2) och handhavande av klubben tillhörig materiel.

Mom. 4 Varvschef och vice varvschef leder arbetet på klubbens varv med biträde av slipbasar. Instruktion för varvschef och ordningsföreskrifter för varvet utfärdas av styrelsen. Klubbmedlem som utnyttjar varvet är ovillkorligen skyldig att rätta sig efter gällande ordningsföreskrifter och de tillsägelser som meddelas av varvschef eller vice varvschef. Detta gäller såväl personligt uppträdande som båtutrustning (jfr mom. 2) och handhavande av klubben tillhörig materiel.

Mom. 5 Ansvaret för skador som kan uppstå till följd av att båtägare ej följt gällande ordningsföreskrifter eller efterkommit hamnkaptens eller varvschefs tillsägelser åvilar helt den som brutit mot dessa stadganden.

§ 16.
Ändring av stadgarna

Förslag rörande ändring av klubbens stadgar ska inlämnas skriftligt till styrelsen före den 1 januari och ska behandlas på nästkommande årsmöte. Styrelsen ska därvid till- eller avstyrka förslaget. För att beslut om ändring av stadgarna ska vara giltigt erfordras att förslaget vinner majoritet på två varandra följande klubbmöten, varvid kallelse till det andra får ske tidigast tre veckor efter det första klubbmötet. Vidare krävs att förslaget på vardera klubbmötet vinner minst två tredjedels majoritet av de på klubbmötet röstande medlemmarna och av minimum 15 medlemmar.

§ 17.
Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas av två på varandra följande klubbmöten och med samma majoritetsförfarande som i § 16. På samma klubbmöten skall beslut fattas om hur klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar skall disponeras.