Vakthållning i hamnarna utförs av medlemmarna under båtsäsongen. Medlem med båtplats i Källhagen skall gå två vaktpass, medlem med båtplats på Hundudden skall gå ett vaktpass. Båtägaren ansvarar för att två personer närvarar under vaktpasset.

Vakttjänst vid Källhagen:

Samtliga som skall gå vakt i hamnen vid Källhagen skall anteckna sig för sina två vaktpass innan den första sjösättningen d.v.s. senast den 20 april.Vaktlistan kommer att finnas utlagd i Klubbhuset på Hundudden.

För de som den 20 april ännu inte antecknat sig för sina vaktpass, kommer vaktchefen att fördela ut resterande nätter. Det är varje medlems skyldighet att ta reda på vilka vaktpass han/hon fått sig tilldelade. Det är också medlemmens skyldighet att skaffa ersättare, om det visar sig att passet som han/hon tilldelats inte skulle passa.

Vakttjänst vid Hundudden:

De som har hamnplats på Hundudden antecknar sig på vaktlistan i DMK:s Klubbrum fr.o.m. mars, dock senast den 1 april, 1 natt per båt. Efter den 2:a april tilldelas vaktnätter av vaktchefen. Därefter är det medlemmens skyldighet att ta reda på vilken vakt som han blivit tilldelad och också gå den vakten.​ Om det vid första sjösättningen visar sig att det saknas vakt någon dag under veckorna 16-18, skall luckorna i första hand fyllas av de som då ligger vid bryggorna.